വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കിരീടം ചൂടിയ താനൂർ സബ് ജില്ലയിലെ അണ്ടർ 17 ടീം

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ച് നടന്ന മലപ്പുറം റവന്യുജില്ല സ്കൂൾ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കിരീടം ചൂടിയ താനൂർ സബ് ജില്ലയിലെ അണ്ടർ 17 ടീം

[wpcode id=”35734″]

Comments are closed.