മിഷൻ 1000: സംരംഭകർക്ക് മേയ് 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആയിരം സംരംഭങ്ങളെ വളർച്ചയുടെ അടുത്തഘട്ടത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വ്യവസായ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന മിഷൻ 1000 പദ്ധതിയിൽ മേയ് 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

വായ്പകൾക്ക് പലിശയിളവും, സംരംഭ വിപുലീകരണ പദ്ധതികൾക്ക് സബ്‌സിഡിയും, വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് (ഡി പി ആർ) തയ്യാറാക്കാൻ ധനസഹായവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്തുണ നൽകാനാണ് മിഷൻ 1000 ലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാനും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ https://mission1000.industry.kerala.gov.in/public/index.php/public ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.