വൈദ്യുതി ലൈനിൽ കുടുങ്ങി പെരുംപാമ്പ് ചത്തു

താനൂർ : താനൂർ ഇല്ലത്ത് പടിയിൽ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ കുടുങ്ങി പെരുംപാമ്പ് ചത്തു, വൈദ്യുതി ജീവനകാർ എത്തി പാമ്പിനെ തഴെ ഇറക്കി പിന്നീട് ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറി

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇