താനൂർ : കേരളാധിശ്വരപുരം പുതിയോടത്ത് കളരിക്കൽ മാധവൻകുറുപ്പ് ഭാര്യ സരസ്വതി(74) നിര്യാതനായി

താനൂർ : കേരളാധിശ്വരപുരം പുതിയോടത്ത് കളരിക്കൽ മാധവൻകുറുപ്പ് ഭാര്യ സരസ്വതി(74) നിര്യാതനായി. മക്കൾ :- പുഷ്പ, ഗീതഞ്ജലി, ദിനേഷൻ, അനൂപ് കുമാർ, സിന്ധു മരുമക്കൾ : മോഹനൻ, സുബ്രന്മണ്യൻ (Late), പ്രകാശൻ ,ജിഷ ,ചിഞ്ചു . ചെറുമക്കൾ.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇