താനൂർനന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് തിരികെ സ്കൂൾ രണ്ടാം ബാച്ച് കൊടിഞ്ഞി ജിഎംയുപി സ്കൂളിൽ നടന്നു

താനൂർനന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് തിരികെ സ്കൂൾ രണ്ടാം ബാച്ച് കൊടിഞ്ഞി ജിഎംയുപി സ്കൂളിൽ നടന്നു. ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഒടിയിൽ പീച്ചു ഫ്ലാഗ് ഓഫ്‌ ചെയ്തു. സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ഷൈനി അധ്യക്ഷയായി. സിഡിഎസ് അംഗങ്ങൾ, പഞ്ചായത്തംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇