താനൂർ നഗരസഭ സ്റ്റാൻ്റിങ്ങ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ സുൽത്താനുൽ ഉലമ എ.പി.അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ സന്ദർശിച്ചു

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

താനൂർ നഗരസഭ വികസന സ്റ്റാൻ്റിങ്ങ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ സി.കെ.എം. ബഷീർ എ.പി.അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ സന്ദർശിച്ചുമാളിയേക്കൽ അബ്ദുൾ സത്താർ പി.എ.അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി എന്നിവരും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു