ഇന്നുമുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു..[11/05/2023 വ്യാഴാഴ്ച്ച]

കോഴിക്കോട്___തിരൂർ___മൂന്നാർസൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്വഴി: യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പരപ്പനങ്ങാടി താനൂർ, തിരൂർ, പൊന്നാനി, ഗുരുവായൂർ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, നോർത്ത് പറവൂർ, ആലുവ, പെരുമ്പാവൂർ, കോതമംഗലം, നേര്യമംഗലം, അടിമാലി, ആനച്ചാൽ..➡️03:00PM കോഴിക്കോട്◼️04:05PM പരപ്പനങ്ങാടി◼️04:15PM താനൂർ◼️04:30PM തിരൂർ◼️05:00PM പൊന്നാനി◼️05:50PM ഗുരുവായൂർ◼️07:05PM കൊടുങ്ങല്ലൂർ◼️07:20PM നോർത്ത് പറവൂർ◼️07:50PM ആലുവ◼️08:15PM പെരുമ്പാവൂർ◼️08:45PM കോതമംഗലം◼️10:10PM അടിമാലി◼️10:55PM മൂന്നാർ➡️05:30AM മൂന്നാർ◼️06:15AM അടിമാലി◼️07:40AM കോതമംഗലം◼️08:15AM പെരുമ്പാവൂർ◼️08:45AM ആലുവ◼️09:15AM നോർത്ത്പറവൂർ◼️09:30AM കൊടുങ്ങല്ലൂർ◼️10:45AM ഗുരുവായൂർ◼️11:30AM പൊന്നാനി◼️12:00PM തിരൂർ◼️12:15PM താനൂർ◼️12:25PM പരപ്പനങ്ങാടി◼️01:30PM കോഴിക്കോട്#kozhikode #Tirur #munnar #ksrtc #superfast

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇