താനൂർ ഉപജില്ല വോളിബോൾ* ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അണ്ടർ 17 അണ്ടർ 14 ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ എസ് എസ് എം എച്ച്എസ്എസ് തെയ്യലിങ്ങൽ ഇരട്ട കിരീടം ലഭിച്ചു

സി പി പി എച്ച് എം എച്ച് എസ് എസ് ഒഴുരിൽ വച്ച് നടന്ന *താനൂർ ഉപജില്ല വോളിബോൾ* ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അണ്ടർ 17 അണ്ടർ 14 ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ എസ് എസ് എം എച്ച്എസ്എസ് തെയ്യലിങ്ങൽ ഇരട്ട കിരീടം ലഭിച്ചു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇