താനൂർ നഗരസഭ ഡിവിഷൻ 16 ലെ SSLC,+2 ഉന്നത വിജയികളെ ആദരിച്ചു

പൊതുജന പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് പരിപാടി ശ്രദേയമായി.ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ റൂബി ഫൗസി ടീച്ചർ വിദ്യാർത്ഥികളെ മുമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു.മുൻ നഗരസഭ കൗൺസിലർ ലാമിഹ് റഹ്മാൻ, വിജയൻ പി, ഷഫീക് opk, ഷമീർ MT തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇