കേരള പ്രദേശ’ പ്രവാസി കോൺഗ്രസ്‌ താനൂർ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘടനം ചെയ്‌തു

കേരള പ്രദേശ’ പ്രവാസി കോൺഗ്രസ്‌ താനൂർ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘടനം ചെയ്‌തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് P K കുഞ്ഞു ഹാജി സംസാരിക്കുന്നു

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇