മീലാദ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു

വൈലത്തൂർ അത്താണിക്കൽ സുന്നി സെന്റർ, നജാത്തു സ്വിബ്‌യാൻ മദ്രസ്സകളുടെ സംയുക്താഭിമുഘ്യത്തിൽ നടന്ന മീലാദ് റാലി

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇