ഓണപുടവ നൽകി

**താനൂർ : ലയൻസ് ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ് കാട്ടിലങ്ങാടിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അമ്മമാർക്ക് ഓണപുടവ നൽകി,സി വി സാദത്ത്‌,ഹമീദ് താലിപാട്ട്,അഫ്സൽ ഒലിയിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

റിപ്പോർട്ട്

ബാപ്പു വടക്കയിൽ

+91 93491 88855