പുതിയ അധ്യാപന-പഠന രീതികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എൻ സി ഡി സി യോഗം ചേർന്നു.

കോഴിക്കോട് : ദേശീയ ശിശു ക്ഷേമ സംഘടനയായ നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിൽ (എൻസിഡിസി) വിവിധ അധ്യാപന-പഠന രീതികളെക്കുറിച്ചും കൗൺസിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു യോഗം ചേർന്നു. കുട്ടികളെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ധാർമ്മികമായും സാമൂഹികമായും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.എൻ‌സി‌ഡി‌സി അധിഷ്‌ഠിത കോഴ്‌സുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധ്യാപന രീതികളെക്കുറിച്ച് അവർ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു, പുതിയ അധ്യാപന-പഠന രീതികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിൽ (NCDC) ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്വയംഭരണ ദേശീയ ശിശുക്ഷേമ സംഘടനയാണ്.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇