പൊതു പരിപാടികൾ നടത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്: എൻ.സി.ഡി.സി

കേരളത്തിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ദേശീയ ശിശു ക്ഷേമ സംഘടനയായ നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിൽ (എൻസിഡിസി) കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പൊതുപരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എൻസിഡിസി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും പൊതു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ, വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലീസിനെയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെയും അറിയിക്കണം എന്ന് എൻ സി ഡി സി ഇവാലുവേറ്റർ ബിന്ദു എസ് പറഞ്ഞു. പൊതു പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സുരക്ഷാ നടപടികൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നതിന് സുരക്ഷാ പരിരക്ഷയ്‌ക്ക് പുറമെ ശരിയായ പരിശീലനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകണമെന്ന് മറ്റ് അംഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കൗൺസിൽ (NCDC) ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്വയംഭരണ ദേശീയ ശിശുക്ഷേമ സംഘടനയാണ്. എൻസിഡിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് https://ncdconline.org/

Comments are closed.