മദ്ദളം മത്സരത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടി ചെട്ടിയാം കിണർ ഗവ: ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാതൃകയായി

*കോഴിക്കോട് :*സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മദ്ദളം എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ചെട്ടിയാം കിണർ ഗവ: ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ രാഹുൽ കൃഷ്ണ.എം.കെ, സച്ചിൻ. വി, വിഷ്ണു വർധൻ .വി

Comments are closed.