കേരള പ്രദേശ്ഗാന്ധിദർശൻവേദി താനൂർ.നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കാരുണ്യ ട്രസ്റ്റുമായി സഹകരിച്ച് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് വീൽ ചെയർ കൈമാറി

കേരള പ്രദേശ്ഗാന്ധിദർശൻവേദി താനൂർ.നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കാരുണ്യ ട്രസ്റ്റുമായി സഹകരിച്ച് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് വീൽ ചെയർ കൈമാറി ഗാന്ധിദർസൻവേദിമണ്ഡലംചെയർമാൻബി.പി.സഹീർസെക്രട്ടറി ഗണേശൻപുഴക്കൽജില്ലാകമ്മറ്റിഅംഗംകെ.വി.ഫിർദൗസ്മണ്ഡലം.കോൺ സെക്ര.മുജീബ്.എൻ.പിസുനിൽ.മഠത്തിൽ നേത്രത്യം നൽകി

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇