കർണാടക യിലെതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ യത്തിൽ ചെമ്മാട് അങ്ങാടിയിൽ കോൺഗ്രസ് ആഹ്ളാദ പ്രകടനം നടത്തി

കർണാടകയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ യത്തിൽ ചെമ്മാട് അങ്ങാടിയിൽ തൃക്കുളംമണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് ആഹ്ളാദ പ്രകടനം നടത്തി.VV അബു PK അബ്ദുൽ അസിസ്. മജീദ് ഹാജി കല്ലുപറമ്പൻ.VV. നിസാർ. ഗഫൂർ കരിവീടൻ. വിജീഷ് തയ്യിൽ.ആ ലിബാവ ചെമ്പ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇