താനൂർ : പുത്തൻതെരു പടിഞ്ഞാറു വശം പുതിയോടത്ത് കളരിക്കൽ രമണി (55) അന്തരിച്ചു

താനൂർ : പുത്തൻതെരു പടിഞ്ഞാറു വശം പുതിയോടത്ത് കളരിക്കൽ രമണി (55) അന്തരിച്ചു. ഭർത്താവ്: രവീന്ദ്രദാസ് .മക്കൾ : പ്രശാന്ത്. അഭിമന്യു മരുമകൾ : ബവ്യ

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇