ചേരുരാൽ സ്ക്കൂളിൽ മെഹന്തി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

കല്പകഞ്ചേരി: ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചേരു രാൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബിനു കീഴിൽ മെഹന്തി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വി.പി. ജമീല, വി.പി.ഷൈമ, പി. ഷിബിലി മോൾ, എൻ. ജിഷാൻ അഹമ്മദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

ഫോട്ടോ: ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചേരുരാൽ സ്ക്കൂളിൽ നടത്തിയ മൈലാഞ്ചിയിടൽ മത്സരത്തിൽ നിന്ന്