കണ്ണൂർ കണ്ണവം തൊടീക്കളം കിഴവക്കലിൽ ബോംബ് ശേഖരം പിടികൂടി.

കണ്ണൂർ കണ്ണവം തൊടീക്കളം കിഴവക്കലിൽ ബോംബ് ശേഖരം പിടികൂടി. എട്ട് നാടൻ ബോംബുകൾ ചാക്കിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കണ്ടത്തിയത്.കണ്ണവം തൊടീക്കളം കിഴവക്കൽ ഭാഗത്ത് പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ബോംബ് കണ്ടെത്തിയത്. കലുങ്കിനടിയിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ബോംബുകൾ.പ്രദേശത്ത് ബോംബ് നിർമാണം നടക്കുന്ന എന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെത്തുടർന്നായിരുന്നു പൊലീസ് പരിശോധന. ചാക്കിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ബോംബ് സ്‌ക്വാഡെത്തി ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കി.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇