കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി (KSWMP) യുടെ ഭാഗമായി, താനൂർ നഗരസഭയിലെ ഹരിതകർമ സേന അംഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും (ഷൂ, ക്യാപ് അമ്പ്രല്ല, സോപ്പ് ), ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് വെയ്യിങ് സ്കയിൽ എന്നിവയുടെയും വിതരണ ഉദ്ഘടാനം ബഹു. നഗരസഭ ചെയർമാൻ ശ്രീ. പി.പി. ഷംസുദ്ധീൻ നിർവഹിച്ചു

കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി (KSWMP) യുടെ ഭാഗമായി, താനൂർ നഗരസഭയിലെ ഹരിതകർമ സേന അംഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും (ഷൂ, ക്യാപ് അമ്പ്രല്ല, സോപ്പ് ), ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് വെയ്യിങ് സ്കയിൽ എന്നിവയുടെയും വിതരണ ഉദ്ഘടാനം ബഹു. നഗരസഭ ചെയർമാൻ ശ്രീ. പി.പി. ഷംസുദ്ധീൻ നിർവഹിച്ചു. ബഹു. ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ. അലി അക്ബർ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തി. ബഹു. നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീമതി. സീ. കെ. സുബൈദ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വിവിധ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്മാർ, കൗൺസിലേഴ്‌സ്, ബഹു. നഗരസഭ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. ടി. അനുപമ, ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ, ഹരിതകർമ സേന അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇