കേരള സദസിന്റെ ഭാഗമായിഉണ്ണിയാൽ ഇമ്പിച്ച ബാവ ഫിഷറീസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽനവംബർ 20 മുതൽ 27 വരെ പ്രദർശന വിപണന മേളയും വിവിധ കലാപരിപാടികളുംസംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

നവ കേരള സദസിന്റെ ഭാഗമായിഉണ്ണിയാൽ ഇമ്പിച്ച ബാവ ഫിഷറീസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽനവംബർ 20 മുതൽ 27 വരെ പ്രദർശന വിപണന മേളയും വിവിധ കലാപരിപാടികളുംസംഘടിപ്പിക്കുന്നു..ഏവർക്കും സ്വാഗതം

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇