താനൂർ മുക്കോല പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് താമസിക്കുന്ന കണ്ണമരക്കാൻ്റെ പുരക്കൽ ആഞ്ജനേയൻ നിര്യാതനായി

താനൂർ: മുക്കോല പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് താമസിക്കുന്ന കണ്ണമരക്കാൻ്റെ പുരക്കൽ ആഞ്ജനേയൻ ( 71) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ ബീന , സഹോദരന്മാർ: ദേവദാസ് , ഹരിഹരൻ, സഹോദരി:മഹേശ്വരി.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇