വാഹനപകടത്തിൽ യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു.

* നിറമരുതൂർ പത്തമ്പാടിനടുത്ത് ബസ്സും മോട്ടോർ ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് കരിമരത്ത് ശ്രീപ്രിയ ഉണ്ണിയുടെ മകൻ പ്രവീൺ മരണപെട്ടു. ആര്യവൈദ്യശാല ജീവനക്കാരൻ ആണ്.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

റിപ്പോർട്ട്

ബാപ്പു വടക്കേ യിൽ

+91 93491 88855