കത്തെഴുത്ത് മൽസരം സംഘടിപ്പിച്ചു

. നാപ്സ് തിരൂരിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരതീയ തപാൽ വകുപ്പും, നാപ്സ് തിരൂരും സംയുക്തമായി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരൂർ കാമ്പസ് തിരുനാവായയിൽ മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കത്തെഴുത്ത് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. വിഷയം ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഫോർ ന്യൂ ഇന്ത്യ. തിരൂർ പോസ്റ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അജീഷ്, മെയിൽ ഓവർസിയർമാരായ സുകുമാരൻ, മോഹനൻ, പ്രസിഡണ്ട് മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ചിറക്കൽ ഉമ്മർ, ക്യാമ്പസ് പ്രതിനിധികളായ ഡോക്ടർ മൂസ, പ്രൊഫസർ അനീസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത സംസാരിച്ചു.iസഗീർ വെള്ളക്കാട്ട്ജനറൽ സെക്രട്ടറി

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇