മീനടത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 78 ലക്ഷത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ

താനാളൂർ: ദ്വിശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന മീനടത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളിന് മലപ്പുറം ജില്ല പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വി.കെ.എം. ഷാഫിയുടെ ഓണസമ്മാനമായി മൂന്നു പദ്ധതികൾക്ക് ടെൻഡറായി.പാചകപ്പുരയും ഡൈനിങ് ഹാളും നിർമിക്കാൻ 30 ലക്ഷം രൂപയും ക്ലാസ് റൂം കെട്ടിടത്തിന് 28 ലക്ഷവും വാഷ് റൂം കോപ്ലക്സിന് 20 ലക്ഷവുമാണ് അനുവദിച്ചത്.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

റിപ്പോർട്ട് ബാപ്പു വടക്കയിൽ

+91 93491 88855