സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമാവുമ്പോൾ വില്ലേജുകൾ സ്മാർട്ടാകും:മന്ത്രി കെ രാജന്‍ – PRD Live


Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമാവുമ്പോൾ വില്ലേജുകൾ സ്മാർട്ടാകും:മന്ത്രി കെ രാജന്‍ – PRD Live
Source link