സഹായഹസ്തം’ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായം ചെയ്യുന്ന സഹായഹസ്തം പദ്ധതി 2023-24 ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന വിധവകളായ 55 വയസ്സില്‍ താഴെ പ്രായമുളള സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സഹായം ലഭിക്കുക.

വാര്‍ഷികവരുമാനം 1 ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെ ആയിരിക്കണം. www.schemes.wcd.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി മാത്രമേ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയുളളൂ. അവസാന തീയതി ഡിസംബര്‍ 15. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസുകൾ ,അങ്കണവാടി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും അറിയാം.

Comments are closed.