ഭരണഭാഷാപുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു..

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുവേണ്ടി സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണഭാഷാപുരസ്‌കാരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഔദ്യോഗികഭാഷ മലയാളമാക്കുകയെന്ന സർക്കാർനയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുന്ന തരത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്ന ക്ലാസ് 1, 2, 3 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും, ക്ലാസ് 3 വിഭാഗം ടൈപ്പിസ്റ്റ്/കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്/ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർമാർക്കും സംസ്ഥാനതല പുരസ്‌കാരങ്ങളും, ക്ലാസ് 3 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് ജില്ലാതല സേവനപുരസ്‌കാരവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

എല്ലാവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പരിഗണിച്ച് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഭരണഭാഷാഗ്രന്ഥരചനാപുരസ്‌കാരവും ഏറ്റവും മികച്ച ഭാഷാമാറ്റം കൈവരിക്കുന്ന ജില്ലയ്ക്കും വകുപ്പിനും പ്രത്യേകപുരസ്‌കാരവും നൽകുന്നുണ്ട്. ഭരണഭാഷാ സേവനപുരസ്‌കാരം (സംസ്ഥാനതലം), ഗ്രന്ഥരചനാപുരസ്‌കാരം എന്നിവയ്ക്ക് ഒന്നാംസമ്മാനമായി 20,000 രൂപയും സത്‌സേവനരേഖയും ഫലകവും, രണ്ടാം സമ്മാനമായി 10,000 രൂപയും സത്‌സേവനരേഖയും ഫലകവും നൽകും.

മികച്ച വകുപ്പിന് 25,000 രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും ഏറ്റവും മികച്ച ജില്ലയ്ക്ക് 20,000 രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും പുരസ്‌കാരമായി ഏർപ്പെടുത്തി. ജില്ലാതലഭരണ ഭാഷാസേവനപുരസ്‌കാരമായി 10000 രൂപയും സത്‌സേവനരേഖയും ഒരാൾക്ക് നൽകും. നിർദിഷ്ട ഫോമിലുള്ള അപേക്ഷകൾ ഓഫീസ് തലവന്റെ പരിശോധനക്കുറിപ്പും ശിപാർശയും സഹിതം സെപ്റ്റംബർ 15-നകം ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, ഉദ്യോഗസ്ഥ – ഭരണപരിഷ്‌കാര (ഔദ്യോഗികഭാഷ) വകുപ്പ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, അനക്സ്-1, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിലും  ജില്ലാതല ഭരണഭാഷാസേവനപുരസ്‌കാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ അതതു ജില്ലാകളക്ടർമാർക്കും ലഭ്യമാക്കണം.

ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ-ഭരണപരിഷ്കാര(ഔദ്യോഗികഭാഷ)വകുപ്പ് (0471-2518792, 2518548, 2518563, 2518831), ജില്ലാകളക്ടർമാർ, വകുപ്പുമേധാവികൾ എന്നിവരിൽന്നും സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ (www.kerala.gov.in) നിന്നും ഔദ്യോഗികഭാഷാവകുപ്പിന്റെ glossary.kerala.gov.in എന്ന ഡൊമെയ്ൻ വിലാസത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കും.