എന്താണ് വാർണിംഗ് ട്രയാംഗിൾ?…

എന്താണ് വാർണിംഗ് ട്രയാംഗിൾ?
വാഹനത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന ഇതിന്റെ കൃത്യമായ ഉപയോഗം അറിയാമോ?

 

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

#keralapolice #KPTalks

 


Source